Dla kogo FK Madar

System doskonale sprawdza się zarówno w biurach rachunkowych, w małych firmach, a w szczególności w średnich przedsiębiorstwach, w których wdrożono system zintegrowany.

W systemie jednocześnie mogą być prowadzone księgi wielu jednostek, można również prowadzić księgowość w firmie o strukturze rozproszonej, posiadającej oddziały poza siedzibą.

Księgowanie

Obowiązująca zasada ścisłego powiązania FK czy KPR z innymi modułami oraz idea, że "dany dokument rejestruje się tylko raz" pozwala na ciągłą i bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są"na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami.

Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zastosowany system księgowań automatycznych, szablonów i wzorców dekretacji znacznie skraca czas potrzebny na dekretację i księgowanie, a dodatkowe testy znacznie zmniejszają możliwość pomyłki.

Zawansowane techniki księgowania

Zobacz opracowanie: Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar 7

 • wyliczanie i księgowanie według rozdzielnika kosztów,
 • definicja i kontrola budżetowania,
 • księgowanie według wzorca rejestrów, cykliczne,
 • prowadzenie operacji dewizowych, rozliczanie różnic kursowych,
 • tworzenie bilansu i rachunku wyników,
 • automatycznie tworzenie PK i księgowanie: listy płac, amortyzacji, zaliczek,
 • prowadzenie operacji dewizowych, rozliczanie różnic kursowych,
 • rozliczenie kosztów produkcji, również na poziomie zlecenia.

Moduły towarzyszące

Moduł finansowo-księgowy umożliwia:
 • rejestry VAT, rozliczanie podatku VAT,
 • deklaracje - ewidencja, wystawianie i przedaz e-deklaracji,
 • ewidencja środków trwałych oraz naliczenia amortyzacji,
 • tworzenie raportów kasowych, ewidencję wyciągów bankowych - również płatności SIMP
 • rozliczanie należności i zobowiązań, kompensaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty

Wydruki

W programie dostępne są wymagane zestawienia, takie jak dziennik, zestawienie obrotów i sald, bilans czy rachunek wyników. Istnieje również możliwość zaprojektowania własnych zestawień.

Kontrola poprawności danych

W programie zastosowano rozbudowany system kontroli dostępu użytkowników do określonych opcji, możliwości korekty wprowadzonych dokumentów, oraz identyfikacji zapisów.
Wbudowane testy sprawdzają zgodność i kompletność poszczególnych zapisów w księgach,

Pełna księgowość internetowa dzięki MADAR 7

Program Madar 7 nazywany jest przez nas Internetowym Systemem ERP. Jednym z elementów takiego systemu jest moduł rozliczeń na potrzeby księgowości i rachunkowości. Dzięki więc Madar 7 (Mobile) możliwe jest więc prowadzenie pełnej księgowości internetowej. Online, przez przeglądarkę, bez instalacji oprogramowania na komputerach osobistych, wykorzystując dostępną strukturę sprzętową i programową - to tylko niektóre z zalet zastosowania takiego rozwiązania.

Co można robić online?

Wykorzystanie Madar Mobile do prowadzenia pełnej księgowości jest możliwe w szczególności w zakresie:
 1. Prowadzenia ewidencji oraz rozliczania podatku VAT (ewidencja w rejestrach VAT, wydruki rejestrów, sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K).
 2. Wprowadzania Poleceń Księgowania w księgach handlowych, generowanie na podstawie szablonów i wzorców księgowań.
 3. Sporządzanie wydruków: zestawień obrotów i sald, kart kontowych, rachunku wyników i bilansu.
 4. Prowadzenia raportów kasowych, bankowych - w tym również kontrola należności i zobowiązań.
 5. Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz sporządzania tabel amortyzacyjnych.
 6. Wystawiania faktur sprzedaży, faktur wewnętrznych, dowodów księgowych, not.

Najważniejsze możliwości systemu

 1. Księgowanie, rozliczanie płatności w 2 walutach.
 2. Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach.
 3. Automatyczne ksiegowania równoległe miedzy zespołami „4” i „5”.
 4. Analiza kosztów i przychodów wg tematów – niezaleznie od układu planu kont.
 5. Kontrola dwukrotnego dopisania dokumentu.
 6. Możliwość zaprojektowania raportów typu bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe oraz innych o podobnym zakresie informacyjnym.

Ogólne zasady księgowania

Obowiązująca zasada ścisłego powiązania FK z innymi modułami oraz idea, że "dany dokument rejestruje się tylko raz" pozwala na ciągłą i bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są "na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami. Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zastosowany system księgowań automatycznych, szablonów i wzorców dekretacji znacznie skraca czas potrzebny na dekretację i księgowanie, a dodatkowe testy znacznie zmniejszają możliwość pomyłki.Automatycznie drukowane są:
 • Dziennik
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Bilans, rachunek wyników
 • Prowadzenie pełnej księgowości: księga główna i pomocnicza

Co trzeba wiedzieć, by rozpocząć

Plan kont

Pracę z programem księgowym należy rozpocząć od wprowadzenia planu kont - jest on podstawową bazą w programie księgowym. W bazie tej umieszcza się również bilans otwarcia - informacje te można jednak uzupełnić w terminie późniejszym. Projektując plan kont należy pamiętać o zasadzie obowiązującej przy prowadzeniu kont rozrachunków z kontrahentami w programie. W planie kont występują tylko konta syntetyczne (należności oraz zobowiązania), analityczny podział według kontrahentów tworzony jest w księdze pomocniczej. Bilans otwarcia dla kontrahentów wprowadza się więc w rejestrach jako inne księgowania.

VAT

W programie założono, że dokumenty są w pierwszej kolejności wprowadzane do Rejestrów VAT, z których uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
 • rozliczenia podatku VAT,
 • ksiąg pomocniczych,
 • księgowania na konta księgi głównej,
 • rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie obciążenia).
Mówiąc prościej wszystkie dokumenty związane z  rozliczeniem VAT oraz te, które będą księgowane na konta rozrachunkowe należności bądź zobowiązań z kontrahentami, muszą zostać zarejestrowane w opcji rejestry VAT. Zbiorczym zestawieniem, będącym podstawą do obliczenia podatku VAT, jest syntetyka VAT. Wynika z tego też, że firmy, które nie są płatnikami VAT, a prowadzą analitykę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, również będą rejestrować dokumenty w tej samej opcji nie wykazując VAT.

Kasa / Bank

Rejestrowane są dokumenty kasowe i bankowe w raportach kasowych. Uzyskuje się ewidencje i wydruki będące podstawą:
 • ksiąg pomocniczych,
 • księgowania na konta księgi głównej,
 • rozliczeń zobowiązań i należności kontrahentów (po stronie zapłaty).

Księga główna

Księgowanie w księdze głównej - odbywa się za pomocą poleceń księgowania PK. Do księgi głównej powinny zostać zaksięgowane wszystkie operacje, zarówno te, które inaczej nie są wprowadzane do księgowości (amortyzacja, wynagrodzenia) jak i zbiorczo wszystkie rejestry i raporty. Przy księgowaniu większości operacji można skorzystać z funkcji automatycznego generowania PK, tworzonego na podstawie dokumentów w rejestrze, kasie, banku, l.płac, amortyzacji itp. Wzorce dotyczące rejestrów magazynowych i księgowych można zaprojektować w opcji  wzorce rejestrów.

Inne ewidencje dokumentów w księgach pomocniczych

 • operacje magazynowe -- jeżeli w module magazyn wprowadzane są zakupy towarów handlowych jako PZ, korekty dotyczące zakupów oraz wystawiane faktury, rachunki i korekty dotyczące sprzedaży to na tej podstawie automatycznie tworzą się księgi pomocnicze dotyczące operacji z kontrahentami oraz ewidencji towarowej,
 • rozrachunki z pracownikami prowadzone są w programie płace -- należy wprowadzić listy płac oraz umowy-zlecenia,
 • zapisy techniczne, pomocnicze, przeksięgowania lub zapisy korygujące można wprowadzać do rejestru innych księgowań.

Zestawienia obrotów

Po wprowadzeniu opisanych dokumentów w odpowiednie opcje i ich dekretacji, możliwe będzie wydrukowanie ,,obrotówki'' - zestawienia obrotów i sald, kart kontowych oraz innych zestawień. Bilans i rachunek wyników jest dokumentem projektowanym, o dowolnym stopniu szczegółowości.

Środki trwałe

Ewidencjonowane w module środki trwałe, z możliwością dekretacji poszczególnych obiektów. Następnie przygotowane zbiorcze zestawienie amortyzacji za wskazany okres podlega księgowaniu w PK. Ewidencja
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji środków o niskiej wartości,
 • tworzenie dokumentów związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych: OT i LT,
 • prowadzenie ewidencji lokalizacji terytorialnych i komórek organizacyjnych,
 • możliwość aktualizacji wartości,
 • możliwość wprowadzania modernizacji środków,
 • prowadzenie ewidencji miejsca użytkowania środka.
 • oznaczenie osoby odpowiedzialnej
Amortyzacja
 • modernizacji środków i ich przeszacowania,
 • tworzenia tabeli amortyzacyjnych miesięcznych i rocznych,
 • amortyzacja liniowa, degresywna,
 • możliwość tworzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • wyznaczanie przewidywanego planu amortyzacji.
Księgowanie amortyzacji
 • dekretacja kont ewidencyjnych, umorzeniowych, kosztowych w układzie rodzajowym oraz według miejsca powstawania kosztów,
 • wypełnianie karty środka trwałego
 • przyporządkowania zleceń, MPK lub rodzaju robót - również wg wskazania procentowego,/li>
 • automatyczne generowanie PK.